Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тенденции в използването на писмената разговорна реч при копирайтинг текстове в интернет


Автори:
Йордан Карапенчев СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 225-240

Резюме:

Докладът разкрива съвременните тенденции при създаването на копирайтинг текстове в интернет и техните прилики и разлики с устната комуникация. Дадена е дефиниция на копирайтинг текста и особеностите на неговото функциониране в медийната среда. Представени са тенденциите в създаването на писмени разговорни текстове. На базата на изследването могат да бъдат обособени три основни тенденции в копирайтинг текстовете. Първо – тенденция към минимизация, характеризираща се с елизии на звукове, използване на едносъставни изречения и съкращения. Второ – тенденция към излишество, характеризираща се с използване на множество фигури и тропи с разговорна лексика, повторения и дублиране на подлога. Трето – тенденция към нестандартност, характеризираща се с използване на ти-форми, имитация на диалогичност, диграфия (на кирилица и латиница) и широко използване на думи от интернет жаргона.


Ключови думи:

текст, компютърно опосредставана комуникация, копирайтинг, социални мрежи, тенденции

Изтегляне


110 изтегляния от 12.10.2020 г.