Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Случаи на конкуренция между аорист и имперфект от несвършени глаголи


Автори:
Стефка Фетваджиева СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 267-280

Резюме:

В работата се разглеждат някои неправилни от гледна точка на българските граматики употреби на аорист и имперфект на глаголи от несвършен вид. Въз основа на емпиричен материал, ексцерпиран от интернет източници, се разглеждат случаи на употреба на аорист вместо имперфект при глаголи в 1 л. ед.ч. и в множествено число, както и обратното – употреба на имперфект вместо очакван аорист в 3 л. ед.ч. Особено внимание се обръща на тези употреби при глаголи от I и II спрежение – такива, при които аористната основа ясно се разграничава от имперфектната. В края се изказват предположения за екстравингвистичните и вътрешноезиковите причини за наблюдаваните грешни употреби.


Ключови думи:

аорист, имперфект, лице, число, повторителност, дуративност

Изтегляне


68 изтегляния от 13.10.2020 г.