Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременни модели за речево поведение сред младото поколение в България


Автори:
Светлана Добрева СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 281-296

Резюме:

Тази статия изследва маркерите на устната комуникация, регистрирани в интервюта с млади известни български певци, като представя някои основни фонетични, морфо-фонетични и някои прагматични особености на речта. Задачата на изслед- ването е да установи дали има връзка между речевото поведение на младите артисти и стилът на музиката, с който се изявяват. Интерес представлява изборът на езикови средства в зависимост от различните речеви ситуации, целта на изказването и групата, към която се насочва информацията.


Ключови думи:

устна комуникация, правоговорни отклонения, езиков регистър

Изтегляне


71 изтегляния от 13.10.2020 г.