Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет


Автори:
Теодора Рабовянова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 297-318

Резюме:

В статията наблюдаваме глаголи, които се използват в интернет речта и в битовото общуване. Обособени са 2 групи: нови преходни глаголи и бивши рефлексивни глаголи. Придружени са от формула, за да се визуализира граматическата промяна, и от типичен словообразувателен или семантичен модел.


Ключови думи:

преходност – непреходност, възвратност – невъзвратност, каузативност, глаголи неологизми и оказионализми

Изтегляне


61 изтегляния от 13.10.2020 г.