Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За "отстъплението" на вие-говоренето и причините за неговото разколебаване при устното общуване - хипотези и реалност


Автори:
Мариета Цветкова Нов български университет, България

Страници: 344-356

Резюме:

Изследването е посветено на речевите практики, свърза- ни с констатираното напоследък пренебрегване на използването на Вие-формите и замяната им с ти-говорене при устно общуване. За целта е проведена анкета, чрез която да се изведат не само факторите, определящи избора на говорещия, но и характерис- тиките на ситуационното и комуникационното възприятие на адресата. Отбелязаната вече в лингвистичната литература тенденция за отстъпление на Вие-говоренето скъсява социалната дистанция като цяло – било то преднамерено или поради липса на умения за подходяща преценка на комуникативната ситуация. Възприемането на тази речева практика от страна на адресата се оказва обаче не винаги позитивно. Това води до относителен кон- сенсус по въпроса за необходимостта при обучението на различни равнища да се акцентира повече върху същността и употребата на учтивата форма, като се осъвремени представянето £ с най- важните социо- и психолингвистични параметри и се допълни с други формални модели за изразяване на учтивост.


Ключови думи:

Вие-говорене, ти-говорене, социална дистанция, спонтанност и непринуденост, комуникативна ситуация, атитюд

Изтегляне


49 изтегляния от 13.10.2020 г.