Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои проблеми при рецепцията на словните граници в устната комуникация


Автори:
Биляна Тодорова ЮЗУ "Неофит Рилски", България

Страници: 406-415

Резюме:

Целта на изложението е да разкрие някои проблеми, които възникват в процеса на речева сегментация при реце- пирането на текстове в устната комуникация. Обичайно с по- мощта на непосредствения контекст и на своята лингвистична и енциклопедична компетентност хората „разчитат“ правилно текстовете на други комуниканти. При децата обаче и при хората, които имат друг първи език, „сривовете“ в комуникацията се случват по-често.


Ключови думи:

речева сегментация, речево разпознаване, слов- ни граници, омофони, пароними, устна комуникация

Изтегляне


42 изтегляния от 13.10.2020 г.