Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои функции на клитиката си в разговорната реч


Автори:
Верка Сашева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 416-429

Резюме:

В статията се анализират семантичните оттенъци на частицата си в разговорната реч. Тези семантични оттенъци, както и функциите на клитиката си, са обусловени не само от ва- лентността на глагола, но и от спецификите на разговорната комуникативна сфера. В едни случаи частицата си може да има предимно емоционално-експресивна функция, в други – модална, а в трети – модално-експресивна функция. В изложението се анализират емоционално-експресивната и модалната функция на частицата си. Словообразувателната частица си и рефлексивното местоимение си са извън обсега на нашето изследване, защото те не са стилистично маркирани в битово-разговорната сфера на общуване.


Ключови думи:

частица, модална функция, емоционално- експресивна функция, семантични оттенъци

Изтегляне


85 изтегляния от 13.10.2020 г.