Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдения върху структурните типове прости изречения в българската устна реч


Автори:
Йовка Тишева Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Страници: 22-36

Резюме:

Обект на представяне в настоящата статия са структур- ните модели за реализация на глаголните аргументи (поясненията в групата на сказуемото) в българската устна реч. Целта на наблю- денията е да се анализира употребата на двусъставни изречения, в които подлогът е изразен чрез личноместоименна форма, вместо едносъставни изречения, като се проследи влиянието на някои морфологични и прагматични фактори при избора на структур- ния тип изречение. Анализите се основават на данни от елект- ронните ресурси за българската устна реч на сайта bgspeech.net и на примери от компютърно опосредстваната комуникация в различни по тематика форуми.


Ключови думи:

устна реч, подлог, нулевосубектни изречения, информационна структура

Изтегляне


69 изтегляния от 12.10.2020 г.