Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Зависимости между нагласите към речевата вариантност и материален статус на респондентите


Автори:
Красимира Алексова СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 106-123

Резюме:

В настоящия текст се коментират резултатите от из- следване на връзките между 12 некодифицирани варианта в устната реч и признака ‘медианен нетен изравнен разполагаем доход на член на домакинството’. От извършените 36 анализа връзки съществуват в 29 случая. Във всички от тях нагласите за неправилност и нееуфоничност, както и оценките за локална маркираност, нарастват от групата с медианен доход под прага на бедност през групата между този праг и долната граница на средната класа до групата на средната класа. Горната класа обаче, или в 17 случая, има най-негативни нагласи, или в 8 случая оценките £ са равни на тези на средната класа, или в 11 случая процентът на негативните оценки е под този на средната класа. Това показва, че за разлика от резултатите в немалко западни изследвания, у нас горната класа не е категоричен арбитър на обществените нагласи, нито модел за най-голяма нетърпимост към отклоненията в правоговора.


Ключови думи:

езикови нагласи, социолингвистични промен- ливи, некнижовни варианти, медианен нетен изравнен разпо- лагаем доход на член на домакинството, ниска, средна и висока класа.

Изтегляне


59 изтегляния от 12.10.2020 г.