Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Eхо-въпросите като средство за пренасочване на отговора


Автори:
Венера Димитрова СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 124-134

Резюме:

Ехо-въпросите по своята същност най-общо могат да се опишат като въпроси повторения. Те не са били обект на по- задълбочен лингвистичен анализ в българския език, което мо- тивира настоящото изследване. Чрез диалоговото единство от реплика стимул и реплика реакция ще бъдат разгледани техните специфики като средство за пренасочване на отговора и ще се представят конкретни модели и по-особени случаи на употреба.


Ключови думи:

ехо-въпрос, модели, реплика стимул, реплика реакция

Изтегляне


77 изтегляния от 12.10.2020 г.