СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 33-56

Резюме:

W ramach artykulu poddane zostajа analizie wybrane polskie I bulgarskie zwiazki frazeologiczne, dotyczа ce tradycji chrzeoecijañskiej. Analiza ma charakter porównawczy i obejmuje jednostki, zwiаzane z aktem wiary i z etykа chrzeoecijañskа. Zwiаzki frazeologiczne rozpatrywane sа na tle kulturowym. I tak omawiane sа po kolei frazeologizmy, dotyczаce nastêpujаcych pojêæ: wiara, grzech, modlitwa, dusza, organizacja otaczajаcego oewiata. Analiza wykazala, ¿e ró¿nice w funkcjonowaniu poszczególnych frazeologizmów na gruncie polskim I bulgarskim determinowane sа odmiennooeciа pozycji chrzeoecijañskiej tradycji i odrêbnа drogа jej rozwoju w spo³eczeñstwach polskim I bulgarskim. W poddanych analizie jednostkach odnajdujemy oelady pierwiastka przedchrzeoecijañskiego. Zjawisko to dotyczy zarówno jêzyka polskiego, jak i bulgarskiego.


Ключови думи:


Изтегляне


414 изтегляния от 6.6.2017 г.