СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Приложно културознание


Автори:
Ренета Килева-Стаменова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 163-166

Резюме:

Съвместният труд на професора германист от Свободния университет Берлин, Дитер Фладер, и немската славистка Зигрун Комати разглежда аспекти на интеркултурната бизнес комуникация. В центъра на интереса са проблемите, които възникват в резултат на различните културно обусловени взаимни очаквания на западноевропейски и в частност немски бизнесмени и техните партньори в Полша, България и Румъния. Практическата цел, която си поставят двамата автори, е да ориентират чуждестранните инвеститори в трите бивши комунистически страни и настоящи членки на Европейския съюз относно важността на интеркултурните различия, да обяснят основните причини за тях и чрез конкретни примери да посочат начини за оптимизиране на комуникативните действия за постигането на успешно взаимодействие в съвместните икономически начинания. Същевременно книгата е насочена и към по-широк читателски кръг, респ. към научна публика, тъй като предложените емпирични данни са поставени в теоретична рамка.


Ключови думи:


Изтегляне


348 изтегляния от 26.5.2017 г.