СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Транспозиции на самоличности, роли и гласове във времето и пространството


Автори:
Светлана Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 74-95

Резюме:

В статията се разглежда контекстуализиращата роля на личните местоимения при осъществяването на транспозиции. Индикаторите за лице се анализират като социолингвистични променливи, изпълняващи различни функции, като отразяване на модалната и афективна нагласа на говорещия, дистанциране от казаното, емоционална ангажираност и др. Специално внимание се обръща на контекстуализиращата функция на граматичните елементи – не само като средства, спомагащи за осъществяването на транспозициите, но и като знаци, насочващи тяхното тълкуване.


Ключови думи:

транспозиция, лично местоимение, контекстуали- зиращ знак, социолингвистична променлива, дискурсни функции, индексикализиране

Изтегляне


339 изтегляния от 22.11.2016 г.