СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: За лексикализацията на умалителни имена в новогръцки език


Автори:
Димитрина Велкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 166-177

Резюме:

Предмет на настоящата работа са деминутивите в новогръцки език, които са производни думи само формално, а в семантично отношение представляват самостоятелни лексикални единици и означават нов клас денотати, различни от тези на неумалената дума. Посочват се признаците за умаляване, сред които признакът за подобие е най-разпространен. Дава се общ поглед върху семантичното съдържание на лексикализираните деминутиви и формата на умалителните наставки. Като основа за анализ служи моделът на френската езиковедка Даниел Корбин, приложен в словообразуването на гръцкия език.


Ключови думи:

умалителни имена, лексикализация, семантична промяна, десемантизация, теория на DanielleCorbin

Изтегляне


440 изтегляния от 22.11.2016 г.