СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Диглосията като отражение на драматичната българска историческа съдба


Автори:
Милена Обретенова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 65-84

Резюме:

Диглосията е разновидност на билингвизма. Исторически обусловена, тя се характеризира със социално противопоставяне по престиж, изразяващо се във функционално разпределение на идиомите. Вътрешно книжовно-езиковата диглосия, формирала се в периода на Асеневото царство, е характеристика единствено на класическите езици, в какъвто се превръща българският след Евтимиевата езиково-правописна реформа. Разглеждана в този аспект, диглосията е сред маркерите на различните етапи от историята на езика. В настоящата статия се очертават етапите на развитието на диглосията и нейните вариации като отражение на историческите събития, предопределили посоката на развитие на българския книжовен език.


Ключови думи:

езикова ситуация, билингвизъм, диглосия, йерархична диглосия, вътрешнокнижовноезикова диглосия.

Изтегляне


680 изтегляния от 21.11.2016 г.