СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност


Автори:
Ралица Демиркова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 340-360

Резюме:

На фона на липсата на консенсус по отношение на дефинирането на понятието ‘игра на думи’, настоящото изследване цели да очертае понятийно-терминологинчните граници между ‘езикова игра’, ‘игра на думи’ и ‘каламбур’ и да опише тяхната йерархична съотнесеност. Дава се собствена дефиниция за игра на думи, която отчита не само езиковата, но и когнитивната същност на този интересен феномен.


Ключови думи:

езикова игра, игра на думи, каламбур, формално сходство/идентичност, двузначност, неконгруентност

Изтегляне


1523 изтегляния от 21.11.2016 г.