СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век


Автори:
Милена Накова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 247-257

Резюме:

Във фокуса на тази статия е словообразувателната характеристика на десубстантивните названия от словообразувателната категория „Имена за вършители на действие (nomina actoris)“ върху материал, ексцерпиран от Врачанското евангелие от XIII – XIVв. Формациите се класифицират по суфикси и се представят в словообразувателни типове. Формантите, с които се оформят словообразувателните типове, са разнообразни, което прави nomina actoris една от най-добре представените категории с десубстантивна мотивация във Врачанското евангелие.


Ключови думи:

словообразуване, Врачанско евангелие, имена за вършители на действие (Nomina actoris), словообразувателни типове

Изтегляне


606 изтегляния от 21.12.2016 г.