СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет и Юбилей: Йежи Русек


Автори:
Людвиг Селимски Университет в Катовице, Полша

Страници: 489-502

Резюме:

Един от световно известните слависти и безспорен специалист по бъл- гаристично и балканско езикознание е Йежи Русек. Той е автор на забе- лежителните монографии: Declension and Use of Cases in the Chludow’s Triode. A Study of the Development of Analytical Forms in Bulgarian (1964), Studies of the History of the Bulgarian Vocabulary (1984) and History of Occupational Names in Slavic Languages (1996). Отличен е със званието „почетен доктор“ на Софийския университет „Св. Климент Охрид- ски“ (1998) и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1999).


Ключови думи:

Йежи Русек, славистични изследвания в Полша, български език и култура.

Изтегляне


421 изтегляния от 21.12.2016 г.