СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет и Юбилей: Хилмар Валтер


Автори:
Лилия Бурова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 503-511

Резюме:

Проф. д-р Хилмар Валтер (род. 1933) се смята за най-изтъкнатия чуждестранен лингвист българист, познат и ценен не само в немскоезичните страни, но и по целия свят. Той е член на Бъл- гарската академия на науките, почетен доктор на Велико- търновския и на Софийския университети, членува в редица научни дружества в Германия. Неговата активна дейност допринася за укрепването на Лайпцигската българистика, а приносът му към съпоставителните изследвания на българския с други славянски езици е безспорен.


Ключови думи:


Изтегляне


465 изтегляния от 21.12.2016 г.