СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Основни реализации на метеорологични конструкции чрез етимологична фигура в българския фолклор


Автори:
Неделина Ивова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 258-271

Резюме:

Настоящият текст представя основните реализации на метеорологичните конструкции чрез етимологични фигури (напр. вятър вее) в българската фолклорна словесност. Това са хипотактични еднокоренни съчетания от съществително за метеорологично явление (вятър), функциониращо като вътрешен подлог, и глагол от същия корен (вее). Текстът анализира морфосинтактичните особености и стилистичната функция на конструкциите в българския език и представя техни аналози в други индоевропейски езици.


Ключови думи:

метеорологични конструкции, вътрешен подлог, етимологична фигура, български фолклор

Изтегляне


483 изтегляния от 21.12.2016 г.