СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За глаголната система у митр. Григорий Цамблак и в среднобългарския превод на Златоустовия хомилетичен свод "За серафимите"


Автори:
Теодора Илиева Тракийски университет, България

Страници: 91-102

Резюме:

Настоящата публикация е сравнително изследване на темпоралната система в преводни и оригинални съчинения от XIV век с търновски и нетърновски произход, публикувани през последните десетилетия. Акцентът е насочен към паралел между глаголната система на почти непроучения предевтимиевски хомилетичен свитък от шест слова „За серафимите“ в превод на Дионисий Дивни и генеалогично свързаните с него шест творби на представителя на Търновския книжовен център митрополит Григорий Цамблак. В съпоставителен план са разгледани: парадигмата на глаголните времена – сегашно, имперфект, аорист, перфект, плусквамперфект, просто бъдеще, описателни футурни форми, бъдеще в миналото; неизменяемият инфинитив; вербоидите – сегашно деятелно причастие, минало деятелно причастие, страдателните причастия; страдателният залог; условното и повелителното наклонение. Проследени са близостта (следване на среднобългарските тенденции, атонски влияния) и различията (степента на архаизация, индивидуалният стил) между езика на Григорий Цамблак и на среднобългарския превод на „За серафимите“ от св. Йоан Златоуст.


Ключови думи:

темпорална система, изменяеми и неизменяеми глаголни форми, предевтимиевски ръкописи, среднобългарска и атонска традиция, морфологични иновации.

Изтегляне


236 изтегляния от 28.6.2019 г.