Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс


Authors:
Stanka Bonova St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Pages: 33-56

Abstract:

W ramach artykulu poddane zostajа analizie wybrane polskie I bulgarskie zwiazki frazeologiczne, dotyczа ce tradycji chrzeoecijañskiej. Analiza ma charakter porównawczy i obejmuje jednostki, zwiаzane z aktem wiary i z etykа chrzeoecijañskа. Zwiаzki frazeologiczne rozpatrywane sа na tle kulturowym. I tak omawiane sа po kolei frazeologizmy, dotyczаce nastêpujаcych pojêæ: wiara, grzech, modlitwa, dusza, organizacja otaczajаcego oewiata. Analiza wykazala, ¿e ró¿nice w funkcjonowaniu poszczególnych frazeologizmów na gruncie polskim I bulgarskim determinowane sа odmiennooeciа pozycji chrzeoecijañskiej tradycji i odrêbnа drogа jej rozwoju w spo³eczeñstwach polskim I bulgarskim. W poddanych analizie jednostkach odnajdujemy oelady pierwiastka przedchrzeoecijañskiego. Zjawisko to dotyczy zarówno jêzyka polskiego, jak i bulgarskiego.

Keywords:


Download


847 downloads since 6.6.2017 г.
France / Cote D'Ivoire / United Kingdom / United States / Germany / Singapore / NA / Russian Federation / China / Sweden / Bulgaria / Ireland / Poland / Croatia / Ukraine
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024