Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

НА Societas Classica

 

В своята работа по приемане, рецензиране и публикуване на конкретен материал, както и в отношенията си с автори, рецензенти и издателство редакционната колегия на Societas Classica е възприела следните етични правила, гарантиращи спазването на висок етичен стандарт:

 • Редакционната колегия на Societas Classica се състои от утвърдени български и чуждестранни изследователи с различни области на експертиза, обхващащи целия тематичен диапазон на изданието.
 • В своята работа редакционната колегия е възприела пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни. Подадените за публикуване ръкописи се оценяват въз основа на научната им стойност.
 • Редакционната колегия гарантира, че всички представени материали преминават през задължително външно анонимно двойно рецензиране от експерти в съответната научна област.
 • Редакционната колегия спазва конфиденциалност по отношение на информация, станала й достояние при обработката на ръкописи, като се задължава да не я разпространява към трети лица без изричното съгласие на автора.
 • Редакторите гарантират оттегляне от обработване на материал, което би довело до конфликт на интереси.
 • Всички постъпили сигнали за нарушения на настоящите етични правила се обсъждат от редакционната колегия, която преценява тяхната основателност и след получаване на писмено становище от страна на съответния автор взема решение за адекватни действия – публикуване на извинение към читателите и потърпевшите лица или изтегляне на публикуван вече материал.
 • Редакционният колектив оказва съдействие на Издателството по отношение на своевременно предаване на коректно оформените одобрени за публикуване ръкописи.

Препоръки към авторите

 • Изпратените за публикуване материали трябва да представят оригинални авторови разработки с принос за напредъка на науката и образованието, които към момента не са били публикувани.
 • Разработките трябва да бъдат оформени съгласно актуалните технически изисквания на Societas Classica.
 • При анализа и интерпретирането на данните от изследванията авторите следва да се водят от принципите за непредубеденост и обективност. Всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати се счита за неетично и неприемливо поведение.
 • В предоставените за публикуване материали коректно трябва да бъдат представени всички използвани източници и/или цитати от други автори. Плагиатството във всичките му форми се възприема като неетично и неприемливо поведение.
 • Публикуват се материали, които изразяват по коректен начин авторовото мнение без да се уронва авторитетът и да се принизяват научните достижения на други изследователи.

 

Служебна бележка за материал под печат се издава само на преминали през процедурата за независимо и анонимно рецензиране материали, получили две положителни рецензии.