Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В SOCIETAS CLASSICA

 

Публикациите в сборника с доклади Societas Classica от международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ трябва да представляват оригинални авторови разработки, които се представят за публикуване за първи път. Докладите ще бъдат поместени в сборника на езика, на който са представени. Срокът за предаване на материалите е до 15 февруари на годината, следваща провеждането на конференцията.

  • Текст: формат Rich Text Format, шрифт Times New Roman Regular, 12 pt, междуредово отстояние 1,5. Приканваме авторите да се въздържат от специфично форматиране на текста, като използване на табулации е допустимо единствено във връзка с оформяне на таблици.
  • Обем (заедно с Библиографията): до 15 стандартни машинописни страници или 27 000 символа (с разредката между знаците), заедно с Библиографията.
  • Цитиране:

Научният апарат се представя по т.нар. Оксфордска система – в кръгли скоби в текста се изписва фамилното име на автора, без запетая следва годината на публикуване, запетая, номер на страницата (страниците) и илюстрациите, напр. (Игнатов 2000, 20, обр. 4; Hiller 1993, Abb. 8-10). След текста в статията се прилага списък на цитираната литература. Бележките в текста се представят под линия на същата страница.

  • Илюстрации: Препоръчват се качествени графични изображения или черно-бели снимки, обозначени като обр. (включително при позоваване в текста), желателно с линеен мащаб. Илюстрациите да бъдат сканирани – JPEG, JPG, TIFF с резолюция не по-ниска от 300 dpi за снимки и 600 dpi за графични изображения. Освен в основния текст изображенията заедно с надписите към тях се изпращат и в отделен файл.
  • Резюме: Статиите задължително се съпровождат от резюме, подготвено на английски език в обем от 600 до 900 знака и до 6 ключови думи също на английски език. Пълните имена на автора, заглавието и подзаглавието (ако има такова) на статията се дават и на английски език освен на езика на разработката.
  • Библиография: Библиографията се оформя по азбучен ред по фамилните имена на авторите (първо тази на кирилица, следва латиница и др. езици). След литературните източници на кирилица в Библиографията се поставя точка и на същия ред се изписва знакът „//“, след който на латиница (чрез транслитериране, съгласно Закона за транслитерацията – ДВ бр.19 от 13.03.2009 г.) се допълва същата информация за литературния източник. Цитираните интернет източници се подреждат накрая, като се посочва датата, към която са били налични онлайн.

Примери за оформяне на библиографията:

(за монографии)

Шанский 1985: Н. Шанский. Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая школа, 1985. // Shanskiy 1985: N. Shanskiy. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka. Moskva: Vыsshaya shkola, 1985.

Ramadan 2008: T. Ramadan. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. USA: Oxford University Press, 2008

(за статии)

Владов 2011: В. Владов. Елинското  училище  в Търново  и  дейността  му като финансова  институция през  първата половина  на  ХIX  в.  – Във:  Societas Classica. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 291–297// V. Vladov. Elinskoto  uchilishte  v Tarnovo  i  deynostta  mu kato finansova  institutsia prez  parvata polovina  na  ХIX  v.  – Vav:  Societas Classica. V. Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 2011, s. 291–297

Rey 2010: M. Isabel Gonzáles Rey. La parémiographie: éclosion et costitution d’une discipline à part entière. In: Paremia, 19: 2010, pp. 147-158.

Ръкописите, оформени съгласно настоящия Стандарт, се изпращат в посочения по-горе срок по имейла, посочен за връзка с организаторите на конференцията, задължително придружени от информация за актуален адрес и имейл на автора. Под линия, като първа бележка в ръкописа, трябва да се посочат пълните имена на автора, научното му звание, степен и афилиация.

Адрес за кореспонденция:

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Филолoгически факултет

Катедра „Класически и източни езици и култури”

ул. „Теодосий Търновски” № 2

Велико Търново – 5003

E-mail: kiekconference@gmail.com