Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:

Иванка Дончева (Емеритус професор д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; i.doncheva@ts.uni-vt.bg)

Членове:

Нако Стефанов (професор дфсн в СУ „Климент Охридски“; nrstefanov@uni-sofia.bg)

Баян Райханова (професор дфн в СУ „Климент Охридски“; brayhanova@abv.bg)

Чън Ин (професор д-р в Пекински университет за чужди езици, Китай; chenying@bfsu.edu.cn)

Джоузеф Фарел (професор д-р в Университет Пенсилвания, САЩ; jfarrell@sas.upenn.edu)

Юре Зовко (професор д-р в Задарски университет, Хърватия; profjure_zovko@yahoo.com)

Дионисис Гуцос (професор д-р в Национален и Каподстриев университет, Гърция; dgoutsos@phil.uoa.gr)

 

Научен секретар:

Виктория Кънева (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Езиково-стилов редактор и коректор:

 Велин Петров -  (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Диана Вацова - редактор, книги (Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий")

Технически редактор:  

Райна Карабоева - компютърен оператор (Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий")