Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологизмите с компонент глагола "давам" в българския език и техните функционално-семантични и структурно-семантични еквивалентни в гръцкия


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:


Фразеологизмите в един език възникват, променят се или не и продължават да съществуват в езика през цялата негова история. За това свидетелстват и древните паметници, и съвременните лите- ратурни произведения, а също така не на последно място и записите на жива разговорна реч. Във фразеологията е запечатан богатият исторически опит на народа, в нея се отразяват представите, свързани с трудовата дейност, с бита и културата на хората.


Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 14.3.2018 г.