Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тенденции към аналитизъм при степените за сравнение в съвременния гръцки език


Автори:
Таня Иванова

Страници: -

Резюме:


Тенденцията към аналитизъм в развоя на именните системи е присъща на много индоевропейски езици. Но преходът от синтетизъм към аналитизъм в балканските езици е забележителен с това, че обединява в единна система множество взаимно зависими явления, които създават неповторимия облик на балканския аналитизъм. Заедно с разпадането на склонението и морфосинтактичните промени, настъпили в следствие на това, тенденцията към аналитизъм в балканските езици се проявява още и в заместването на синтетично изразените степени за сравнение с аналитични форми. Този вид преход от синтетизъм към аналитизъм се е извършил във всички балкански езици, включително и в гръцки, който не е централнобалкански език (срвн. Асенова 2002,117).


Ключови думи:


Изтегляне


495 изтегляния от 14.3.2018 г.