Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:


Настоящият доклад има за цел да направи едно кратко съпоставяне на колокациите и устойчивите словосъчетания в съвременния гръцки език. За по-голяма яснота са разгледани и основните харак- теристики на свободните изрази, тъй като лексикалните единици на ниво фраза се определят и тълкуват винаги в сравнение със свободните изрази. Мелчук (1998, 27–30) въз основа на функционални и семантични критерии разделя езиковите фрази на две основни групи: свободни (free phrases) и семантично-обвързани фразеологизми (semantic phrasemes). Втората група разделя на три категории: напълно семантично обвързани фразеологизми/идиоми (full phrasemes/idioms), към която принадлежат устойчивите словосъчетания, частично семантично-обвързани фразеологизми или колокации (semi-phrasemes или collocations) и квази-фразеологизми/квази-идиоми (quasi- phrasemes/ quasi-idioms). За последната категория е характерно, че значението на фразата е сума от значенията на компонентите £ плюс някакво допълнително скрито значение, но в настоящия доклад ще пренебрегнем тази категория.


Ключови думи:


Изтегляне


416 изтегляния от 14.3.2018 г.