Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език


Автори:
Катя Маринова

Страници: -

Резюме:


Трудно е да се усвои чужд език писмено и говоримо, когато липсва възможност за пълноценно общуване с носители на този език, т.е. когато той се изучава в чужбина. Това важи с пълна сила за изучаването на японски език в България, където японците са малко, а студентите имат най-голям шанс да срещнат такива през туристи- ческия сезон. Въпреки че във ВТУ винаги досега е имало поне един носител на езика, темите, по които може да се разговаря с него, са в известна степен ограничени по своето съдържание. Всеки ще се съгласи, че за да разбереш и опознаеш даден народ и неговия език, трябва да опознаеш начина му на мислене и възприемане на света. Това е невъзможно, ако не четеш художествена и друга литература, ако не се осведомяваш за събитията, които се случват в тази страна. Благодарение на интернет и социалните мрежи достъпът до тази информация става все по-лесен, но това изисква добре развити уме- ния за четене и слушане, разговор и писане. Задачата на всеки препо- давател е да развие тези умения до такава степен, че студентите да са в състояние да мислят на японски език.


Ключови думи:


Изтегляне


725 изтегляния от 15.3.2018 г.