Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За една интересна находка от Стара Загора


Автори:
Мария Камишева

Страници: -

Резюме:


Обект на проучването е един фрагмент от глинена амфора с врязан IYI в горната част на тялото (обр. 1)1. Фрагментът е открит в яма при спасителни археологически проучвания в очертанията на крепостните стени на Августа Траяна. При проучването е разкрита представителна сграда, която остава недопроучена в източната и южната си част. Нейният под е бил покрит с мозайка, която в по-късните периоди е силно разрушена. Датирана е в периода на късната античност. Ямата е вкопана в мо- заичния под, в южната част на разкритата сграда. В нея преобла- дават фрагментите от глинени гърнета с излъскани ивици, характерни за средновековната епоха (Илиев 2012, 345–347).


Ключови думи:


Изтегляне


327 изтегляния от 15.3.2018 г.