Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Origo Constantini Imperatoris и пътят на Константин към едоличната власт


Автори:
Деяна Гарчева

Страници: -

Резюме:


Констатацията на Арнолд Джоунс (Jones 1964, 77), направена в обобщителната му работа, посветена на късната римска история, че „Константиновото управление е добре документирано от рели- гиозна страна”, е съвсем точна и конкретна. В нейната сърцевина се прокарва убеждението, че вниманието от страна на църковните историци, и въобще на Църквата, към този римски император не е никога закъсняло, нито пък някога е било изоставяно или занемаря- вано. Достатъчно е да споменем само няколко от проявленията – като започнем с Миланското споразумение, завинаги преобърнало съотношението на силите между християни и нехристияни в пределите на римската държава, минем през шедьоврите на Рафаело и неговата школа в Понтификалния дворец във Ватикана1, посветени на ключо- вите от християнска гледна точка епизоди от Константиновия живот, и завършим с всеизвесния средновековен фалшификат, познат като Donatio Constanini2, – за да очертаем основните линии и признаем съществуването на огромния църковен конструкт, наречен „мит за Константин”.


Ключови думи:


Изтегляне


432 изтегляния от 14.3.2018 г.