Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Quidquid Latine Dictum Altum Videtur". Метъл поезия и латински


Автори:
Виолета Герджикова

Страници: -

Резюме:


Рок музиката, заедно с нагласите и реакциите на своите почи- татели, се позиционира като контракултура, като алтернатива на оби- чайния ред и като социално явление, предполагащо не само изграж- дане на групови идентичности, но и изразяване на бунт. Тази кон- тракултура апелира към мислите и емоциите на младите хора, бун- тарски настроени срещу света, изграден от традицията и поддържан от по-старите поколения. Обект на презрение и отхвърляне са техните ценности – религиозни и общестевени, стремежът им към материални блага, спокойствие, удобство в рамките на установените правила. Рок културата оценностява и противопоставя личната свобода на подчинението и конформизма, мира и единството на войните и социал- ните деления, духовното съществуване на материалния комфорт.


Ключови думи:


Изтегляне


480 изтегляния от 14.3.2018 г.