Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Култовият топос - традиции и трансформации в прехода от култа към хероя към култа към светеца в южнодунавските земи


Автори:
Милен Иванов

Страници: -

Резюме:


Въпросът за култовия топос и за традициите и трансформациите, които се наблюдават в неговата перспектива при прехода от Античност към Средновековие и от езическа религиозност към християнство в южнодунавските земи е част от по-обширната проблематика на този преход.1 Съответно преминаването от култа към езическите херои към култа към християнските светци също представлява част от този проблемен кръг и той може да бъде наблюдаван и изследван в контекста на споменатия култов топос. Неговото развитие в цялото му многообразие представлява една много добра илюстрация на процесите на традиции и трансформации в южнодунавските земи. Процесът на трансформация в случая се проявява на две равнища – официално и фолклорно. Най-общо може да се каже, че на официално ниво отношението между двата типа религиозност има характер по-скоро на антагонизъм, а на фолклорно ниво отношението има характер по-скоро на приемственост. Тези култови топоси са наричани още топоси на вяра-обредност,2 свещени места или свещени участъци.


Ключови думи:


Изтегляне


778 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (23) / Europe  (3) / United States  (55) / Germany  (32) / NA (572) / Russian Federation  (10) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (66) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)