Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Димитър Йоцов и Александър Екзарх (по следите на един дарен документален архив)


Автори:
Ваня Донева РЕМО „Етър“

Страници: -

Резюме:


Димитър Йоцов и Александър Екзарх са личности с интересна и необикновена съдба. И двамата вървят по трънливия път към славата, напускайки родните си градове, правят успешна дипломати- ческа кариера и изпълняват ролята на посланици на българската кауза. Голяма част от живота им протича в чужбина, в изпълнението на мисии и политически задачи, за да се върнат накрая в родината си, където остават недооценени и потъват в забвение. В орбитата на изследователските интереси на Йоцов влиза Александър Екзарх, като „радетел за осъществяването на национален проект в област и по време, когато понятията нация и националност не съществуват, и то сред население, чиито средства за обществено развитие са далеч по-ограничени, отколкото днес”. (Воалри 2012, 22) Представители на различни поколения, но имащи сходна жи- тейска съдба, пътували и опознали Русия, Европа и Османската импе- рия, и двамата носят в сърцата си „българското”, което им помага да оцелеят, въпреки че са неразбрани от българската общност и остават по-скоро „чужди сред свои и свои сред чужди”. Целта на настоящото съобщение е да изясни историята на един дарен документален архив на Археологическото дружество „Августа Траяна” в Стара Загора и на тази база да се направи опит за проследяване на нишката, свързваща Димитър Йоцов и Алек- сандър Екзарх.


Ключови думи:


Изтегляне


583 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (411) / Bulgaria  (41) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (31) / Portugal  (1) / Russian Federation  (6) / South Africa  (1) / Sweden  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (23) / United States  (52)