Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Конституцианализмът в Русия от края на XVIII и началото на XIX век и влиянието му на Балканите


Автори:
Мариана Йовевска

Страници: -

Резюме:


Независимо от съществуващите различия при подходите към проблема за възникването на конституционализма, преобладаващо остава мнението, че терминът конституционализъм произлиза от латинското “constitution” (установяване, предписание, норма, правило), което през императорската епоха на Древния Рим в множествено число се употребява в смисъл на различни видове императорски предписания – едикти, декрети, мандати и рескрипти, които с решенията на Сената са най-важните законодателни актове1. През Средновековието с конституция са назовавани монашеските устави и актовете, определящи структурата и управлението на градовете-държави2. Като синоним на „устройство на държавата“ изразът конституция се появява след XVIII век. Като основен закон на страната конституцията се отличава от другите закони, поради своята доминираща позиция спрямо тях, със своето съдържание, с начина на приемане, което затруднява нейните поправки3.


Ключови думи:


Изтегляне


565 изтегляния от 15.3.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Europe  (1) / United States  (31) / Germany  (32) / NA (451) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)