Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантичен и концептуален аспект на лексемата "хляб" в български, руски и гръцки език


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:


Антропоцентричният подход при изследване на даден език фокусира вниманието на лингвистите върху системата от езикови образи с национална и културна окраска, върху т.нар. образен код в езика. Това наблюдаваме в трудовете, посветени на езиковата ме- тафора, на образната лексика и фразеологията, на лингвокултуроло- гичния и когнитивен аспект на създаване на езикови модели. Известни изследователи, работили в тази област, са: Дж. Лейкоф и М. Джонсън, В. Н. Телия, А. П. Чудинов, А. Н. Баранов, З. Д. Попова, Е. С. Куб- рякова, Н. Д. Арутюнова, Р. Лангакър, А. Ченки, Е. Рош и др. Образ- ната лексика и фразеология, като особен вид езикови единици много- кратно са разглеждани в лингвистичен и лингвокултурологичен аспект в различните езици.


Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 21.3.2018 г.