Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Umberto Eco’s ‘Background Books’ and The Problem of (Un)Conscious Misrepresentation of China


Автори:
Павел Петков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:

Понятието „книги на очакванията” е създадено от Умберто Еко, за да обобщи вярванията на пътешествениците, убежденията им, стереотипите, очакванията, суеверията и пр., които са били вкоренени в съзнанието им от собствената им културна среда. Това понятие включва всяко предварително познание на авторите, както и това, което приемат за дадено. Пътуващите писатели неизменно прибягват до условности и пред- варително утвърдена информация, когато се опитват да „разгадаят” някоя чужда държава. Това, кое

Изтегляне


438 изтегляния от 22.3.2018 г.