СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Списание „Социално– икономически анализи“ публикува научни изследвания на български, руски и английски език с тематика в сферата на икономиката, мениджмънта, социалните дейности и туризма в две книжки годишно. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е.  да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.

Редколегията е привлякла известни учени от сферата на икономиката, мениджмънта, социалните науки и туризма за осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор, след проверка оригиналността на текста, насочва предложената статия към двама рецензенти за процедура по сляпо анонимно рецензиране. В хода на оценяването те попълват формуляр за рецензия (вж. макет на: http://journals.uni-vt.bg/sia/bul/ar.aspx), като в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли, или да се приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата. Редакционната колегия решава окончателното приемане на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на споменатите критерии. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. Към докторантските разработки следва да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.

 

Авторите изпращат към електронната поща на списанието:  sia-sf@uni-vt.bg два файла:

 1. Ръкопис;
 2. Файл за идентификация.

 

I. Ръкопис

Ръкописите постъпват на адреса на списанието в срок до 10 февруари (за кн. 1) и до 10 септември (за кн. 2) на текущата година. Те следва да се изпратят като файл във формат *.doc или *.docx. Форматирането на ръкописите е:

 • Формат на страницата – А4; отстояния – горе 2,5 см., долу 2,5 см., ляво 2,5 см., дясно 2,5 см.;
 • Ориентация – Портретна
 • Отстъп на първия ред на параграф – 1,25 см; разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0;
 • Бележки под линия – на всяка страница; шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 10 pt.

 

Оформянето на статиите се осъществява в следния порядък (вижте шаблона в прикачения файл):

 • Заглавие на статията: шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt, удебелен, големи букви
 • Празен ред
 • Заглавие на статията на английски език (при статии на български и руски език) –  шрифт –  Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt, удебелен, големи букви
 • Два празни реда, междуредие – 1
 • Abstract: Абстракт на английски език (до 150 знака); шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 12 pt, междуредие – 1
 • Keywords: Ключови думи на английски език (до 5 ключови думи); шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 12 pt, междуредие – 1
 • Празен ред, междуредие – 1
 • Въведение – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5;
 • Основен текст – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5
 • Заключение – шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 14 pt; междуредие – 1,5
 • Литература – използваната литература се цитира по БДС и се транслитерира

 

 • Таблици – таблиците се надписват отгоре с „Таблица 1. Заглавие на таблица първа“, Шрифт – Times New Roman; Размер на шрифта – 14 pt; Оставя се празен ред между заглавието на таблицата и таблицата с междуредие – 1.
 • Фигури – фигурите се надписват отдолу с „Фигура 1. Заглавие на фигура първа“, Шрифт – Times New Roman; Размер на шрифта – 14 pt; Оставя се празен ред между заглавието на фигурата и фигурата с междуредие – 1.

 

Допустимият обем е: за статия до 20 страници, за рецензия или съобщение до 5 страници в зададения формат.

 

Разработки, които не отговарят на техническите изисквания, се връщат към автора за корекция.

 

II. Файл за идентификация

Във файла за идентификация следва да се посочат имената на автора, месторабота, науча степен, академична длъжност, научни интереси, електронна поща за контакт.