STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2534-9236 (Online)
ISSN: 2534-918X (Print)
Лиценз:

STUDIA PHILOLOGICA


Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ е годишно/периодично издание на Филологическия факултет (http://www.bg.cobiss.net) и е продължение на:

  • Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико Търново // Travaux de L’ecole normale superieure Cyrille et Methode – V. Tirnovo (1964-1968), ISSN 0564-5468;
  • Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ (1970), ISSN 0205-2709;
  • Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет // Travaux de L’universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie (1973-2007), ISSN 0204-6369.

Публикуват се оригинални статии на различни езици в следните области: хуманитаристика и филологии, език и общество, езици и култури, литератури и култури, комуникации и медии, дидактика и методика, преводът – теория и практика, съпоставителни и интердисциплинарни аспекти на изследванията в областта на езиците, литературите, комуникациите. В редколегията участват български и чуждестранни специалисти в съответните области. Всяка статия преминава през двойно рецензиране. Редакционната работа е обвързана както със стандарти за кандидатстване и оформление на текстовете, така и с етични правила и процедури за рецензирането и приемането им за печат.