STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ НА СТАТИИТЕ

В STUDIA PHILOLOGICA

 

Всеки постъпил за публикуване текст се подлага на двойно анонимно рецензиране. За тази цел са привлечени утвърдени в различни научни области изследователи. Процедурата по рецензиране включва следните етапи:

Отговорният редактор на тома заличава името на автора от текста и предоставя постъпилата статия на двама рецензенти. Рецензентите оценяват статията в специално изготвен формуляр. В заключителната му част се формулира еднозначно мнение ‒ предложената разработка да се отхвърли или да се приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчаните необходими корекции). Ако един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване на арбитър. При положителна оценка на арбитъра процедурата по приемане на статията за публикуване продължава. След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията отговорният редактор на тома уведомява автора за мнението на рецензентите и ако е необходимо, му предоставя заключителната част от рецензията с обща оценка и препоръки. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. Отговорният редактор на тома добавя в текста имената на автора и афилиацията му. Извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на корекции.

Окончателното приемането на разработките за публикуване се решава от редакционната колегия. Членовете на комисията имат право да отхвърлят текстове, които не са в съответствие с целите на изданието и не отговарят на установените критерии.