STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В STUDIA PHILOLOGICA

 

Етичният кодекс регламентира етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на колективните томове на STUDIA PHILOLOGICA, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тези стандарти съответстват на утвърдените международни норми за публикационна етика и целят постигането на високо качество на издаваните научни трудове. Редакционната колегия на периодичното издание приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE) – нестопанска организация с мисия да съдейства за утвърждаването на висока етика в научното публикуване.

 

Задължения на издателя (Издателството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Издателят извършва предпечатната подготовка на всеки том на изданието, както и последната редакция и коректура на предложените материали. Предоставя на авторите възможност да се запознаят с подготвения за публикуване материал и внася необходимите корекции.

Издателят публикува STUDIA PHILOLOGICA на електронен и хартиен носител. Предоставя полагащия се книжен брой на изданието на всеки от авторите, както и на всеки от членовете на международната редколегия.

Издателят подпомага съставителите на тома, като ги консултира по възникнали в хода на работния процес въпроси. Подпомага редколегията при разработване на проекти, както и работата ѝ в процеса на индексиране на изданието в международни бази данни. 

STUDIA PHILOLOGICA е издание на свобoден достъп. 

 

Задължения на редакционната колегия

 

Редакционната колегия на STUDIA PHILOLOGICA взема решение за публикуване на ръкописите въз основа на тяхната научна стойност (оригиналност, актуалност, яснота и точност на изказа и др.) без оглед на пол, раса, етнически произход, политическа или религиозна философия, социална или институционална принадлежност на авторите. Редакционната колегия се ръководи от препоръките на Комитета по етика на научните публикации (Committee on Publication Ethics, COPE): Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Всички постъпили ръкописи преминават през процедура на анонимно рецензиране от двама рецензенти, доказани експерти в съответната област. При необходимост ръкописът се дава за оценка на трети рецензент в качеството на арбитър. В процеса на двойно анонимно рецензиране се гарантира анонимността на страните. Решението за публикуване се основава на качествата на ръкописа, за което се съди по мнението на рецензентите. Взема се под внимание и съответствието на ръкописа на обявената тема на съответния том на изданието.

Редакционната колегия има задължението да уведоми автора за взетото решение относно неговия ръкопис. Преди да бъдат предадени за двойно анонимно рецензиране, всички депозирани материали преминават през проверка за плагиатство. Проверката за плагиатство се извършва съобразно приетите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ правила.

Редакционната колегия няма право да разкрива никаква информация относно представен ръкопис на никого освен на тези, които пряко участват в процеса на оценяване и публикуване.

Редакционната колегия няма право да използва или предоставя на трети страни непубликувана информация от ръкопис без писменото съгласие на авторите. Информацията, получена в резултат на работата с ръкописа, се счита за поверителна.

При установено неправомерно поведение редакторите предприемат съответните мерки – корекция на текста, изтегляне на текста, изразяване на отношение и др.

 

Задължения на рецензентите

 

Двойното анонимно рецензиране осигурява качествена публикационна дейност. То подпомага редколегията при вземане на решения и чрез редакторска комуникация с авторите може да съдейства за подобряване на качествата на ръкописите. Рецензентите, които оценяват ръкописите, нямат достъп до информацията за автора.

Ако поканеният за рецензент изследовател прецени, че не е достатъчно квалифициран да рецензира даден ръкопис, или знае, че рецензирането в установените срокове ще му бъде невъзможно, трябва своевременно да уведоми редакционната колегия и да откаже рецензирането.

Всички ръкописи, получени за рецензиране, са поверителни документи и не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други, освен с разрешение от редакционната колегия (при изключителни или конкретни обстоятелства).

Рецензирането трябва да се основава на обективни критерии. Направените бележки да бъдат формулирани ясно, с достатъчно аргументи, така че авторите да ги използват за подобряване на ръкописите си.

Непубликувани материали, за които се съобщава в представен ръкопис, не могат да бъдат използвани от рецензента в негово собствено изследване без изричното писмено съгласие на автора. Приоритетна информация или идеи, получени при рецензирането, не се разгласяват и не се използват за извличане на собствена полза. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, във връзка с които имат конфликт на интереси.

За всички въпроси рецензентите следва да се ръководят от публикуваните от Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE)) препоръки: Ethical guidelines for peer reviewers

 

Задължения на авторите

 

Всеки автор трябва да представи в предложения за публикуване текст точно описание на извършената работа и обективна оценка за нейното значение. Статията трябва да съдържа достатъчно факти и позовавания на други източници, които могат да бъдат проверени и потвърдени. Умишлено неточни твърдения или фалшифициране на данни са неприемливи и се оценяват като неетично поведение.

При необходимост редакционната колегия може да помоли авторите да предоставят първични данни, свързани със статията. Авторите трябва да имат готовност да гарантират достъпа до тези данни на други учени и изследователи след публикуване на статията при условията на спазване на авторските права и собственост върху първичната информация.

Авторите са задължени да участват в процеса на анонимното рецензиране и да отговарят своевременно на въпроси от страна на редакторите във връзка с първичните данни, разяснения по текста или авторски права.

Авторите трябва да се съобразят с дадените коментари и препоръки по текста, да коригират и отново да изпратят своя ръкопис.

Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинален труд. При използване на информация от чужд труд той трябва да бъде цитиран. Плагиатството във всичките му форми (представяне на чужд труд или резултатите от него като свои, парафразиране на съществени части от чужд труд без посочване на автора му и под.) представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Недопустимо е едновременното предоставяне за публикуване на един и същ ръкопис на повече от един издател.

Авторите трябва своевременно да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, като използване на чужд труд, консултации, платени хонорари, експертни оценки и др.

При откриване на грешки или неточности в собствения текст авторът има задължението незабавно да уведоми редакционната колегия и да си сътрудничи с нея за извършване на необходимите корекции или при необходимост – за оттегляне на статията.

За публикуване в STUDIA PHILOLOGICA не се изисква такса от авторите.

 

Възлагане на права

 

Авторът предоставя авторски права на издателя. 

Авторите имат право да разпространяват публикациите си от STUDIA PHILOLOGICA в други електронни платформи.