STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

В работата си с автори, рецензенти и издателство редакционният колектив на "Studia Philogica" съблюдава следните, обичайни за международната научна общност, етични правила:

  • Редколегията се състои от щатни преподаватели във Филологическия факултет на Великотърновския университет и от външни за университета учени с международна известност от страната и от чужбина;
  •  Авторите носят изключителната отговорност за пълноценното и точно цитиране на използваните от тях чужди източници, както и за оригиналността и научните приноси на изследванията си;
  • Приемат се статии, рецензии, интервюта и портрети, непубликувани досега и оформени съобразно актуалните технически изисквания;
  • Рецензентите подписват декларация, че ще приемат за оценка само материали, при които не съществува конфликт на интереси и предубеденост по отношение на текстовете и авторите им;
  • Съобразно оценката в рецензиите материалът може да бъде върнат за допълнителна редакция или отхвърлен, като решението на редакционния колектив не се коментира с трети лица, а при две противоречащи се рецензии (приемане и отхвърляне) статията се предоставя на трети рецензент арбитър, който окончателно определя статуса й;
  • Публикуват се материали, упражняващи авторовото право на мнение по коректен начин, който не уронва авторитета на опонентите и не поддържа пропагандни и/или противоконституционни моменти;
  • Служебна бележка за приет за печат материал се издава само въз основа на протокол от заседание на редколегията, съдържащ изричното положително решение относно въпросната публикация съобразно заключенията на двойното анонимно рецензиране;
  • Редколегията обсъжда сигнали за нарушения на етичните правила с критикувания автор, преценява основателността им и дали в следващия пореден брой на списанието да се публикува извинение към читателите и потърпевшите лица;
  • Редакционният колектив подкрепя Издателството чрез коректно оформление на ръкописите, представянето на проекто-книжките в срок и в усилията му за ефективно разпространение на списанието.