STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

 

УКАЗАНИЯ

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ В STUDIA PHILOLOGICA

 

Обща информация

 

Периодичното издание STUDIA PHILOLOGICA приема за публикуване текстове, преминали през двойно анонимно рецензиране. Окончателното решение за публикуване се взема от редакционната колегия въз основа на становището на рецензентите.

Ръкописите се изпращат до редколегията като два файла във формат *.doc / *.docx и *.pdf.

Текстовете се изпращат на адрес: philconf@ts.uni-vt.bg. Наименованието на файловете съдържа фамилията и името на автора, например Nikola_Ivanov.docx.

 

Език на публикациите

 

STUDIA PHILOLOGICA е многоезично научно издание. Ръкописи на чужд за автора език трябва да бъдат написани на професионално академично ниво. В противен случай представеният текст няма да бъде приет за разглеждане от редакционния екип.

 

Обем на публикациите

 

Допустимият обем за статия е до 36 000 знака (20 стандартни страници, 1800 знака на страница) заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията.

 

Структура на ръкописа на статия

 

Ръкописът на статията трябва да бъде структуриран по следния начин:

Име ФАМИЛИЯ на автора (Times New Roman 12, bold, alignment left, single line space)

Институция, Страна (Times New Roman 12, bold, alignment left, single line space)

Празен ред (line space 1,5)

ЗАГЛАВИЕ (макс. 120 знака) (Times New Roman 12, bold, centered, all caps)

Празен ред (line space 1,5)

Име ФАМИЛИЯ на автора (транскрибирани на латиница) (Times New Roman 12, alignment left, single line space)

Институция, страна (на английски език) (Times New Roman 12, alignment left, (single line space)

Празен ред (line space 1,5)

ЗАГЛАВИЕ (преведено на английски език) (Times New Roman 12, centered, all caps)

Празен ред (line space 1,5)

Анотация (между 600 и 900 знака; на български език / на езика на публикацията и на английски език; Times New Roman 11, Italic, Justified, Indentation 1,2, single line space)

Празен ред (single line space)

Ключови думи (до 6 ключови думи на български / на езика на публикацията и на английски език; Times New Roman 11, Italic, Justified, Indentation 1,2, single line space; специфични непреводими лексеми само се транслитерират на латиница).

Празен ред (line space 1,5)

Основен текст (Times New Roman 12, Regular, Justified, Indentation 1,2, line space 1,5)

Статии, написани на английски език, съдържат анотация и ключови думи само на английски език, имената на автора (авторите) се изписват само на английски език.

 

Шрифтове и типографско оформление

 

Материалите трябва да бъдат написани с Times New Roman. Ако са използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като отделни файлове. Използват се само Unicode шрифтове. Старобългарските текстове да бъдат на CyrillicaBulgarian или CyrillicaBulgarian10U.

Параграфите и бележките под линия да бъдат оформени с помощта на автоматичните възможности на Microsoft Word, не се допуска използването на табулатор при оформяне на абзаците. Всеки нов абзац започва с отстояние на първия ред 1,25 pt.

Примерите се изписват в курсив. Значенията на думи се представят в единични кавички, например пол. mara ‘призрак, дух, сън’. Ако примерите са на език, различен от езика на доклада, в двойни кавички се представя и техният превод. Например Τα χρώματα μπορούν να είναι φωτεινά και χαρούμενα ή σιωπηλά και χαλαρά. Цветовете могат да бъдат ярки и весели или приглушени и бледи“.  Заглавията на точки и подточки в текста се изписват с удебелен шрифт. При цитиране на кирилица се използват долни отварящи и горни затварящи кавички; при цитиране на латиница – горни отварящи и горни затварящи кавички

Графики, илюстрации, таблици и под. трябва да бъдат включени на съответните места в текста. Препоръчително е да бъдат представени и в отделни файлове във формат JPG и в качество, годно за печат.

 

Цитиране в текста

 

В текста източниците се цитират в кръгли скоби, например: (Младенов 1979: 158).

Когато са цитирани автори с еднакви фамилии, в скобите се посочва и инициал (Младенов, Ст. 1979: 158).

При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с буква, например: (Иванов 1979a: 158), (Иванов 1979б: 160). Цитирането не се извършва в бележки под линия.

 

Списък с цитирана литература

 

Списъкът на литературата след текста на статията е със заглавие БИБЛИОГРАФИЯ и включва само цитирани в текста източници. Заглавията на кирилица, латиница, гръцка и др. азбуки се подреждат в отделни блокове. Заглавията, които не са на латиница, трябва да се транслитерират на латиница, като се спазват правилата за транслитерация на съответната държава. Българските имена и заглавия следва да се транслитерират според Закона за транслитерация на Р. България (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667).

Най-напред се подрежда по азбучен ред библиографията на кирилица, а след нея също по азбучен ред – библиографията на езици, които си служат с латиница.

 

Примери:

 

Книги

Еко 1993: Еко, У. Семиотика и философия на езика. София: Наука и изкуство. // Eko 1993: Eko, U. Semiotika i filosofiya na ezika. Sofiya: Nauka i izkustvo.

 

Публикации в сборници

Ницолова 2007: Ницолова, Р. Модализованная эвиденциальная система болгаркого языка. – В: Храковский, В. (ред.). Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Санкт-Петербург: Наука, 107 – 197. // Nitsolova 2007: Nitsolova, R. Modalizovannaya evidentsial‘naya sistema bolgarkogo yazyka. – In: Khrakovskiy, V. (red.). Evidentsialnostv yazykakh Evropy i Azii. Sankt-Peterburg: Nauka, 107 – 197.

 

Публикации в периодични издания

Dobrovol’skij, Piirainen 2005: Dobrovol‘skij, D., E. Piirainen. Cognitive Theory of Metaphor and Idiom Analysis. – In: Jezikoslovje, Vol. 6.1, 7 – 35.

Ramachandran, Hubbard 2001: Ramachandran, V. S., E. M. Hubbard. Synaesthesia – a window into perception, thought and language. – In: Journal of Consciousness Studies. Vol. 8. No. 12, pp. 3 – 34.

 

Източници в интернет

ЭСРЯ: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Москва: Издательство «Прогресс», 1964-1973 // ESRYA: Fasmer, M. Etimologicheskiy slovary russkogo yazyka. Moskva: Izdatelystvo «Progress», 1964-1973 <http://enc-dic.com/fasmer> [20.02.2018].

 

В края на текста се поставят данни за автора: собствено и фамилно име на кирилица,  собствено и фамилно име на латиница, академична степен и звание, месторабота, служебен имейл адрес.