STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Ценка ИВАНОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – славянско езикознание, теория и история на южнославянските книжовни езици; е-mail:  c.ivanova@ts.uni-vt.bg

 

Членове: 

Данута ОПАЦКА-ВАЛАСЕК (проф. дн в Силезийския университет в Катовице, Република Полша) – полска литература; e-mail: opacka-walasek@wp.pl

Анастасия ПЕТРОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – етнолингвистика, балканистика; е-mail: anastasia.petrova@ts.uni-vt.bg

Гордана ДРАГИН (проф. д-р в Университета в Нови Сад, Република Сърбия) – славянско езикознание; e-mail: gordanadragin@ff.uns.ac.rs

Людмила ИВАНОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – езикознание, теория и практика на превода, методика на чуждоезиковото обучение; e-mail:  l.ivanova@ts.uni-vt.bg

Хюсеин МЕВСИМ (проф. д-р в Анкарски университет, Република Турция) – славянско езикознание, съвременен български език, балканистика; e-mail: hmevsim@ankara.edu.tr

Владимир ХЪНТОВ (доц. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – юридически превод, словобразувателна мотивация, лексикална семантика; e-mail: vladimir.hantov@ts.uni-vt.bg

Владимир ДОНЕВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – теория на литературата, история на литературата, поетика; e-mail: vladimir.donev@ts.uni-vt.bg

Даниела КОНСТАНТИНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – славистика, словакистика, лексикология, фразеология, морфология, e-mail: d.konstantinova@ts.uni-vt.bg

Елена РАЦЕЕВА (доц. д-р в Тараклийския университет „Гр. Цамблак“, Ребулика Молдова) – славянско езикознание, съвременен български език, балканистика; e-mail: raceeva@mail.ru

Наталия НЯГОЛОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – русистика, теория на превода, литература, руска драматургия; e-mail: n.nyagolova@ts.uni-vt.bg

Олга СОРОКА (доц. д-р в Университета в Лвов, Република Украйна) – славянско езикознание, лингвистика; e-mail: @ts.uni-vt.bg

Станка БОНОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – специализиран превод, фразематика, фразеология, когнитивна лингвистика, e-mail: s.todorova@ts.uni-vt.bg

Христина ХРИСТОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – връзки с обществеността, маркетинг на специални събития, корпоративни комуникации; е-mail: hristova@ts.uni-vt.bg

Ярмила ДАСКАЛОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – английски романтизъм, постромантизъм и модернизъм, компаративистика; е-mail: daskalova@ts.uni-vt.bg

 

Редактор за английски език:

Светлана АТАНАСОВА-ДИВИТАКОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – граматика на съвременния английски език, синтаксис, фонетика и фонология; e-mail: s.atanasova@ts.uni-vt.bg