STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност


Автори:
Катя Маринова

Страници: -

Резюме:

Depending on the degree of interlinguistic equivalence, the phraseological units with Bulgarian word for arm/hand and the Japanese words (ude) (te) can be divided into: complete (absolute) phraseological equivalents, incomplete (partitive) phraseological equivalents, relative phraseological equivalents, phraseological analogues and formal phraseological equivalents. In view of the fact that the Bulgarian and Japanese languages belong to different language families, complete (absolute) phraseological equivalents can be found very rarely, but we can detect a lot of partitive and relative phraseological equivalents, as well as many formal phraseological equivalents.


Ключови думи:

фразеологични единици, фразеологични еквиваленти, фразео- логични аналози, формални фразеологични еквиваленти.

Изтегляне


689 изтегляния от 27.7.2018 г.