Теологикон
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ДВОЙНО ВЪНШНО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ЗА СП. „ТЕОЛОГИКОН” (ПРОЦЕДУРА)

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ

Международният годишник „Теологикон“ се издава от 2012 г. и се подготвя за индексиране в WEB OF SCIENCE. Процедурата по приемането на текст за публикуване в Теологикон включва оценяване и евентуалното връщане за дооформянето на техническите параметри на предложения текст (обем, стил, начин на цитиране, шрифт и т.н.) съобразно ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СПИСАНИЕТО.

 

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Международната редакционна колегия създава за всеки брой на списанието Борд от анонимни рецензенти. В него привлича известни учени в областите на богословието и философията за осъществяване на външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии и студии. Главният редактор заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл, след което предоставя предложения текст на двама анонимни рецензенти. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, главният редактор я предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията главният редактор уведомява автора за оценката на рецензентите и при нужда му предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само незначителни) корекции.

Въз основа на оценките от рецензирането международната редакционна колегия взема решение относно окончателното приемане на текстовете за публикуване. Тя има право да отхвърли някои от двойно рецензираните разработки, ако редакторите установят несъответствие с целите на списанието или нарушение на горе споменатите критерии.