Теологикон
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Етични правила

НА СП. „ТЕОЛОГИКОН“

 

В работата си с автори, рецензенти и издателство редакционният колектив на международния годишник „Теологикон“ спазва следните етични правила: 

  • Редколегията на сп. „Теологикон“ се състои от щатни преподаватели в Православния богословски факултет на Великотърновския университет и от утвърдени учени от страната и чужбина;
  • Авторите носят цялата отговорност за оригиналността и научните приноси на своите изследвания, както и за добросъвестното и коректно цитиране на използваните от тях източници;
  • Приемат се непубликувани досега научни статии, студии и рецензии, оформени съобразно техническите изисквания на сп. „Теологикон“;
  • Рецензентите подписват декларация, че ще приемат за оценка само материали, при които не съществува конфликт на интереси и предубеденост по отношение на текстовете и авторите им;
  • Съобразно оценката в рецензиите материалът може да бъде върнат за допълнителна редакция или отхвърлен. Окончателното решение на редакционната колегия не се коментира с трети лица. При получаването на две рецензии с противоположни крайни оценки, предложеният за публикуване текст се предоставя на трети рецензент – арбитър за окончателна оценка;
  • Публикуват се текстове, в които правото на мнение на автора е представено коректно, не уронва авторитета на опонентите и не поддържа пропагандни и/или противоконституционни и противозаконни положения;
  • Служебна бележка за приет за печат материал се издава само въз основа на категорично положително решение на редколегията, съобразно оценката на двойното анонимно рецензиране;
  • Редакционната колегия осигурява коректното оформление на ръкописите, съгласува с издателството отпечатването на годишника в срок и предоставя електронната версия на сп. „Теологикон” на Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ на Великотърновския университет.