Теологикон
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В СП. „ТЕОЛОГИКОН“

ISSN: 2367-7856 (Print), ISSN: 2683-006X (Online)

 

Международният годишник „Теологикон” публикува научни изследвания в областта на богословието, философията и хуманитаристиката на избран от автора език (български, английски, немски, френски, гръцки, руски, сръбски и др.). Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им. Всички статии и студии, съответстващи на профила на списанието и отговарящи на техническите изисквания, премиват процедура на двойно анонимно рецензиране. Окончателното решение за отпечатване на текстовете се взема от редакционната колегия. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. Докторантските разработки се депозират за печат с писмена препоръка от научния ръководител.

Авторите изпращат своите текстове на електронната поща на списанието: cst_vt@abv.bg

 

Техническото оформление на текста трябва да отговаря на следните изисквания:

Заглавието на текста, името на автора и местоположението на неговата академична позиция на избрания от него език за публикуване и на английски език.

В края на текста се разполага библиографията, която може да съдържа ресурси и преводи, съвременна литература, разделена на кирилица, латиница и гръцки.

След библиографията се публикува резюмето  на текста на английски език, което съдържа собствено и фамилно име на автора, местоположението на неговата академична позиция, кратко представяне на текста и ключови думи. Авторите получават авторски екземпляри от съответния сборник.

Сп. „Теологикон” се предоставя в електронен вид на PDF формат за публикуване в официалния сайт на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=23&page=3009

Ръкописите постъпват на адреса на списанието в определения от редколегията срок. Ръкописите се изпращат във *.doc или *.docx. Форматирането на ръкописите е:

  • Формат на страницата – А4;
  • Шрифт – Times New Roman;
  • Размер на шрифта – 14 pt;
  • Междуредие – 1.5;
  • Бележки под линия – на всяка страница. Шрифт: Times New Roman, размер 10, Normal, Justified. Обяснителните бележки се набират посредством опцията footnote [Reference Insert]; при публикуването на статията в списанието те остават под линия на съответната страница.
  • Обем: от 18000 до 1200000 знака, включително бележки под линия, библиография, приложения и илюстративен материал (илюстрации, репродукции, таблици, схеми, диаграми и др.).
  • Резюме до 1800 знака (1 страница) на английски, френски или немски език, което да включва заглавие, име, презиме на автора, кратко съдържание на текста и ключови думи.
  • Информация за автора до 1000 знака (15 реда), която да включва собствено и фамилно име, звание, научна степен, кратка биографична справка  и научни интереси, имейл за контакт.

 

  • Начин на цитиране:

- книги и монографии:

 Каприев, Г.  Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система. София: „Изток–Запад”, 2010, 74.

Tollefsen, T. The Christocentric Cosmology of St. Maximus the Confessor – a Study of his Metaphysical Principles. Oslo: Unipub forlag, 1999, 20.

- студии, статии и съобщения в периодични издания

Марков, С. Богопознание и дидактика (схващането за сим­волното богословие на Теофан Никейски). // Тeологикон, бр. 3, Велико Търново: Фабер, 2014, 203.

Meyendorff, J. Christ’s  Humanity: The Paschal Mystery. // SVTQ, 1987, Vol. 31, No 1, 6.

- студии, статии и съобщения в непериодични сборници:

Джорджевич, М. Църквата и Евхаристията в богомислената философия на св. Николай Кавасила. // Свидетелства на традицията. Велико Търноново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 173.

Paul, A. ‘The Medieval Legend of the Last Roman Emperor and Its Messianic Origin’. // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 41, 1978, 1–15.  

 

- извори

Св. Климент Римски. Две послания до коринтяните (прев. от старогр. доц. д-р Д. Димитров). София: Синодално издателство, 2001, 121.