Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

Редколегията е привлякла известни учени – филолози и културоведи, за осъществяване на външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл и предоставя предложената статия на двама от рецензентите. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр резцензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите и, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Редакционната колегия решава относно окончателното приемането на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на горе споменатите критерии.