Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Фокус и обхват на списанието

Списание „Визуални изследвания“ е академично списание за изкуство, култура и хуманитаристика, издавано от Факултет по изобразително изкуство. Списанието е с интердисциплинарен характер и статиите в него се допускат до публикуване от международен редакционен колектив. Първият брой на списание „Визуални изследвания“ е издадено през 2017 година, през следващите две години периодиката нараства на два броя годишно, а от 2020 година списанието се издава три пъти годишно. В него се включват оригинални статии, обзори, рецензии, отзиви и кратки научни съобщения, в които освен на изявени имена в научната сфера се дава форум и на млади, прохождащи автори, които да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения в следните тематични направления:

• Култура и изкуство

• Изкуствознание

• Теория и история на културата

• Изобразителни изкуства

• Архитектура

• Литература

• Философия

• Естетика

• Културно наследство

Списанието избира само научни статии, които са с доказани автентичност и авторство след рецензиране от специалисти в областта на визуалните изкуства. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:

1. Авторство

Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля в писането на статията и ревизирането на крайния й вариант; но то може да варира в известна степен. Кои ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния труд. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.

2. Основни грешки при публикуване

Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата си или да представи на редактора доказателства за верността на оригиналния труд.

3. Рецензиране

Рецензентите са експерти, избрани от главния редактор и членовете на редакционната колегия на списание „Визуални изследвания“, за да предоставят писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри и да се определи най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избирани от списанието, имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.

4. Редакторски решения

Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността му с обсега и съдържанието на списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността да ги коригира.

Всички постъпили материали, след преминаване през PlagScan, се насочват към двойно анонимно рецензиране (double-blind), като рецензентите се избират на случаен принцип от главния редактор на списанието, неговите заместници и научния редактор.

5. Оригиналност

В списание „Визуални изследвания“ се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии, свързани с публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии, публикувани по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото, дори и тези, които са под печат.

6. Авторско право

Никой друг не може да използва или възпроизвежда чужд труд по какъвто и да е начин без изричното разрешение на създателя му или на негов оторизиран представител. Това се отнася за всяко възпроизвеждане на произведение, независимо дали е в печатна форма или онлайн.

7. Възлагане на права

С публикуването в списание „Визуални изследвания“, авторите не предоставят изключителни права на издателя. Тъй като „Визуални изследвания“ е списание с отворен достъп е допустимо авторите да разпространяват публикациите си, отпечатани в списание „Визуални изследвания“ и в други платформи, но са ограничени по отношение на едновременното публикуване от друг издател за период от 1 година, особено ако това е нова публикация.

Списание „Визуални изследвания“/ Visual Studies има тип лиценз: CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommerce-NoDerivs