Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ:

Оформянето на текста трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Максимален обем: до 12 страници, включително библиография, бележки под линия и илюстративен материал (илюстрации, репродукции, таблици, схеми, диаграми, нотни примери и др.).
 • Илюстрации: Илюстрациите да са до 10 броя – качествени графични изображения и/или цветни и черно-бели снимки в отделен файл.
 • Илюстрациите трябва да имат резолюция не по-малко от 300 dpi. Изображенията да са във формат JPEG или TIFF. Не се приемат илюстрации в Word или Powerpoint.
 • Към илюстрациите да бъде приложен пълен списък на текстовете, които да са кратки, но максимално информативни.
 • Илюстрациите да са с доказани авторски права за публикуване. 
 • Информация за автора до 300 думи (15 реда), която да включва име, презиме, звание, научна степен и кратка биографична справка на български и на английски език.
 • Формат: Word Document (.doc, .docx). Текстът се предава на електронен носител или по електронната поща, но задължително е съпътстван от текста на хартиен носител или във формат pdf.
 • Формат на страницата: А4; Margins:  op: 2,5, Bottom: 2,5, Left: 3, Right: 2,5.
 • Заглавие: Шрифт: Times New Roman, размер 14, Bold, Caps Lock, без съкращения, центрирано на български и на английски език.
 • Име, презиме, фамилия, звание и научна степен на автора изписани на български и на английски език: Шрифт: Times New Roman, размер 12, Italic, центрирано.
 • Резюме и ключови думи на английски език
 • Текст на статията: шрифт: Times New Roman, размер 12, Normal, Justified, междуредие 1,5.
 • Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10, Normal, Justified. Обяснителните бележки се набират  посредством опцията  footnote [← Reference ← Insert]; при публикуването на статията в списанието те остават под линия на съответната страница.
 • Цитиране: в текста се извършва посредством т. нар. Оксфордска система, чрез препратки към цитираните заглавия посредством съкращения на заглавията и указание за цитираното в тях място, поставени в квадратни скоби в текста.

 

Оформянето на цитираните източници трябва да отговаря на следните изисквания:

 

 • Цитиране на статии от списания : (с ISSN, ISBN)

Фамилия на автора, инициали;

Наименование на статията;

//наименование на списанието, година , номер на книжката, страници (незадължителен елемент). Желателно е да се посочи страницата на цитата.

 

Пример:

Ангелов, В. Естетически и художествени парадокси.// Визуални изследвания. В.Търново, 2018, Том. I, брой 1/ 2017, с. 5-11.

 

 • Публикации от непериодични издания ( с ISBN)

Фамилия на автора, инициали.

Наименование на статията.

//наименование на изданието

Място на издаване , година , (страници-незадължителен елемент)

 

Пример:

Ангелов, В. Неконвенционализмът – „да“ и „не“.// „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция  в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“,  В.Търново , 2016, с. 9-20

 

 • Книги, монографии:

Фамилия на автора, Инициали.

Наименование на книгата.

Място на издаване,година. (страници).

Пример:

Божков, Атанас. Човекът и изкуството. Част I. София, 1988. с. 308

 

 • Учебници, помагала, речници:

Фамилия на автора, Инициали.

Наименование на учебника, речника, помагалото (том).

Място на издаване , година.

 

Пример-1 автор:

Райчев, Р. Структурна комбинаторика. София, 2002.

 

Пример до трима автори:

Димчев, В. Немцов, Д. Попов, Ч. Изобразително изкуство : книга за ученика 7 и 8 клас. София, 1995.

 

Пример – повече от трима автори:

Димчев, В. Немцов, Д. Попов, Ч. и др. Изобразително изкуство : книга за ученика 7 и 8 клас. София, 1995.

Задължително в инверсия се изписват имената на първите трима автори, а останалите се изпускат с означението и др.

 

 • Електронен източник

Заглавие на ресурса.

Година. http://……………………..

Дата на последно влизане

 

 • Видове цитирания:

1. Цитиране под линия.

2. Цитиране в текста.

3. Цитатираният източник се поставя в кръгли скоби.

4. Цитиране след текста (При тази форма на цитиране, всички описания на цитираните източници се извеждат след основния текст на книгата или статията. Означава се като „Литература“. В самия текст цитатите се посочват с номера 1, 2, 3 и т.н.)

 

Оформяне на списъците на цитираната литература трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Номерирано подреждане, при което последователността на източниците, следва поредността на цитатите 1, 2, 3 и т.н.

2. Азбучно подреждане

3. Транслитерация на източниците на кирилица, която се изписва в средни скоби

Пример:

Божков, Атанас. Човекът и изкуството. София, 1988. с. 308. [Bozhkov, Atanas. Chovekat i izkustvoto. Sofiya, 1988. s. 308]

Материалите за публикуване се предават в разпечатан и електронен вариант на адреса на редколегията или на електронната поща на редколегията  art_aspects@abv.bg